Σπαζοκεφαλιές

Έχουμε δεόντως εκτιμήσει ότι, εσχάτως ο κοινός νομοθέτης φροντίζει για τη δημιουργική αξιοποίηση του άπειρου ελεύθερου χρόνου μας; Ας το αποδείξουμε.
Βραβείο για κάθε σπαζοκεφαλιά θα προκηρυχθεί μετά την εύρεση της σωστής λύσης.
Ανεβάστε και τις δικές σας.


1) ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ;

Tips:

Άρθρο 12 του Π.Δ. 237/1986 (ο οποίος κωδικοποίησε το Ν. 489/1976)
φυλάκιση από 2 - 12 μήνες και χρηματική ποινή ίση με το σε δραχμές ισόποσο των 300 ecu

Aντικαταστάθηκε με άρθρο 17 Ν. 2170/1993
Πρόστιμο μέχρι 30.000 δραχμές και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού ... Κατά της πράξης επιβολής των παραπάνω κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο

Άρθρο 31§2 Ν. 3904/2010
Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

Άρθρο 58§4 εδ. β΄ Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89/11.04.2012)
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 (Α' 218)


2) ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ;

Tips:

Άρθρο 1 του α.ν. 2520/1940
Επιτρέπεται η έκδοση υγειονομικών διατάξεων ...

Άρθρο §3 του Ν. 3904/2010
0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

Άρθρο 58§4 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89/11.04.2012)
Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α' 228) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. 0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β' 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α' 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 (Α' 218).


9 σχόλια:

 1. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
  Στην περ. στ της §2 του άρθρου 662Δ (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.5 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 109 29.5.2001)ορίζεται ότι:
  " στ) υπόμνηση στον καθ`ου ότι μετά την πάροδο 20 ημερών από την προς αυτόν επίδοση η διαταγή θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό
  και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ` αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία
  δεκαπέντε ημερών από της επιδόσεως"
  Η §3 του ίδιου άρθρου με το άρθρο 15§4 Ν4055/2012 τροποποιήθηκε και ισχύει από 2.4.2012 ως εξής «3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού
  παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς
  εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και
  κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 659.»

  Τέλος στο άρθρο 662ΣΤ ορίζεται ότι " Ο καθ` ου η διαταγή δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του
  καθ`ύλην αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου
  δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από της
  επίδοσης της διαταγής. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία
  των άρθρων 648 επομ.."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θέλεις να πεις ότι δεν είναι το ίδιο οι "εργάσιμες ημέρες" με τις "ημέρες";
   Και τι γράφεις ως υπόμνηση στις διαταγές;

   Το πιο ωραίο: Όταν σωρεύεται διαταγή πληρωμής μισθωμάτων, τι μορφή έχει η υπόμνηση;

   Διαγραφή
 2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ

  Αρθρο 756
  όπως αντικαθίσταται από 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012,δυνάμει
  των άρθρων 17 παρ.10 και 110 παρ.21 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012

  Οι αποφάσεις δημοσιεύονται σε δημόσια συνεδρίαση προφορικά
  και αμέσως μετά τη Συζήτηση της υπόθεσης, και, αν αυτό δεν είναι
  δυνατό, το συντομότερο.
  «Το δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά και δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Η απόφαση του
  δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το
  αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά τη συζήτηση, καταχωριζομένου του
  διατακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για
  ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφαση του σε
  μεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την
  ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την
  ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου
  ή επείγουσας περίπτωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση
  της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει,
  χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που συζητήθηκαν.»

  Τωρα δειτε το άρθρο 16 §2 ν. 4055/2012με το οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 691 ΚΠολΔ από 13.5.2012 και σύμφωνα με το οποίο
  «5. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της
  ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά τη συζήτηση,
  καταχωριζομένου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές
  περιπτώσεις και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την
  απόφαση του σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να
  γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική
  αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και τη συνδρομή ή
  μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
  ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την
  απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των
  υποθέσεων που συζητήθηκαν.»
  Όμοιες οι δυο διατάξεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί απορείς; Έχει διαφορές η εκούσια δικαιοδοσία με τα ασφαλιστικά μέτρα;
   Δε θυμάσαι ότι με την επόμενη παράγραφο του εξαιρετικού 4055 κληθήκαμε να λάβουμε ασφαλιστικά μέτρα στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης;
   ΔΕ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ; Τι θέλεις να πεις;

   Διαγραφή
  2. μαλλον πρεπει να ξαναφοιτησω στη νομική!!!!
   πρεπει να δωσω εξετάσεις η εγγράφομαι αυτοδικαίως ως παλαιος απόφοιτος?

   Διαγραφή
 3. να δουμε και την τροποποίηση του άρθρου 683 του ΚΠολΔ?
  «2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά
  μέτρα διατάσσονται από αυτά.»

  *** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.11 Ν. 4055/2012,
  ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος από 2 Απριλίου 2012.
  Σας παραθέτω τη διάταξη της § 2 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το το Ν 4055/2012
  "2. Αν η κύρια υποθέση υπάγεται στην καθ` ύλην Αρμοδιότητα των
  ειρηνοδικείων, τα Ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά."
  τι άλλαξε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ο Μανωλιός κι έβαλε τον Ειρηνοδίκη αλλιώς ...

   Διαγραφή
 4. Έκδοση Κληρονομητηρίου
  Τι θα γίνει με υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, οι οποίες ασκήθηκαν το Φεβρουάριο του 2013 και εκδικάστηκαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 2013. Ειδικότερα, έστω ότι υπόθεση έκδοσης κληρονομητηρίου ασκείται στις 25 Φεβρουαρίου 2013, στο Μονομελές Πρωτοδικείο . Αφού με το ν. 4055/2012, η δικαιοδοσία των Ειρηνοδικείων θεμελιώνεται από την 1-03-2013, το θέμα καθ' ύλην αρμοδιότητας δεν μας επηρεάζει, αφού με την άσκησή της επέρχεται το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.21 του ν. 4055/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 4077/2013, πλέον οι όποιες μεταβολές επήλθαν στις διατάξεις του ΚΠολΔ και δη στην εκουσία, ισχύουν πλέον από 01-03-2013. Οπότε, δημιουργείται το εξής άτοπο: από τη μια πλευρά καθ' ύλην να παραμένει το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά από την άλλη το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως πλέον ισχύει, στο κληρονομητήριο, να κάνει λόγο για ειρηνοδίκη, διάταξη, ανάρτηση αίτησης επι δεκαήμερο κτλ (άρθρο 819 ΚΠολΔ). Τελικά, η απόφαση πού θα στηρίζεται και πως θα εκδοθεί, αφού έχουν αλλάξει οι προυποθέσεις;;

  Τι πρέπει να γίνει; Να παραπεμφθεί η αίτση στο Ειρηνοδικείο δεν συντρέχει λόγος. Και βάσει ποιου δικαίου θα εκδοθεί απόφαση;; Θα εφαρμοστεί το παλαιό δίκαιο ελλείψει σχετικής μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ
  Τι θα γίνει με υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, οι οποίες ασκήθηκαν το Φεβρουάριο του 2013 και εκδικάστηκαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 2013. Ειδικότερα, έστω ότι υπόθεση έκδοσης κληρονομητηρίου ασκείται στις 25 Φεβρουαρίου 2013, στο Μονομελές Πρωτοδικείο . Αφού με το ν. 4055/2012, η δικαιοδοσία των Ειρηνοδικείων θεμελιώνεται από την 1-03-2013, το θέμα καθ' ύλην αρμοδιότητας δεν μας επηρεάζει, αφού με την άσκησή της επέρχεται το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.21 του ν. 4055/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 4077/2013, πλέον οι όποιες μεταβολές επήλθαν στις διατάξεις του ΚΠολΔ και δη στην εκουσία, ισχύουν πλέον από 01-03-2013. Οπότε, δημιουργείται το εξής άτοπο: από τη μια πλευρά καθ' ύλην αρρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά από την άλλη το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως πλέον ισχύει, στο κληρονομητήριο, κάνει λόγο για ειρηνοδίκη, διάταξη, ανάρτηση αίτησης επι δεκαήμερο κτλ (άρθρο 819 ΚΠολΔ). Τελικά, η απόφαση που θα στηρίζεται και πως θα εκδοθεί, αφού έχουν αλλάξει οι προυποθέσεις;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή